K
AAA
A   AA   AA   K
BIP.gov.pl
BIP - Centrum Pomocy nad Dzieckiem i Rodziną Gorzów Wlkp.
BIP - Centrum Pomocy nad Dzieckiem i Rodziną Gorzów Wlkp.
BIP.gov.pl

  Regulamin organizacyjny Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną

  § 1.   Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację i zasady    działania Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną w Gorzowie Wlkp., zwanym dalej Centrum oraz zakres załatwianych spraw przez Centrum.

   

  § 2.     Centrum jest jednostką budżetową Miasta Gorzowa Wlkp. nie posiadającą osobowości prawnej.

  § 3.    Centrum działa pod nazwą Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kaz. Wielkiego 44.

  § 4.     Centrum działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności:

             a) Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( tj. Dz.U. z 2013 r.  poz. 135 ze zm.),

             b)  Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011r.  w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej (Dz..U. Nr 292,poz.1720 ),

             c) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

             d)  Uchwały nr LII/595/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 26 czerwca 2013r. w sprawie przekształcenia Ośrodka Wsparcia Rodziny w Gorzowie Wlkp.

  § 5 .    1. Zadaniem Centrum jest zapewnienie obsługi ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej:

             a)     Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 1 z siedzibą w Gorzowie Wlkp.  ul. Puszkina 2,

             b)     Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 2 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza. Wielkiego 42 a,

             c)    Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej nr 3 z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 42 b.

  2. Do zadań Centrum należy także prowadzenie mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem oraz       innych jednostek wspierających rodzinę dla których Miasto Gorzów Wlkp. jest podmiotem prowadzącym, a których prowadzenie zostało powierzone Centrum, w tym Placówki   Wsparcia Dziennego z siedzibą w Gorzowie Wlkp. ul. Puszkina 1.

  § 6. Nadzór nad działalnością Centrum sprawuje Prezydent Miasta Gorzowa.

  § 7. Celem działania Centrum jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówek opiekuńczo-wychowawczych, mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków placówek  opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem oraz innych jednostek wspierających rodzinę wymienionych w §5 niniejszego Regulaminu zgodnie                                    z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

  1)     prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o jednostkowe plany finansowe,

  2)     prowadzenie rachunkowości,

  3)     sporządzanie sprawozdań finansowych,

  4)     zapewnienie funkcjonowania kontroli zarządczej,

  5)   organizowanie pracy w sposób zapewniający prawidłową realizację zadań poszczególnych jednostek,

  6)    realizacja polityki kadrowej, w tym przeprowadzanie naborów na wolne stanowiska urzędnicze,

  7)    prowadzenie spraw kadrowych,

  8)    opracowywanie regulaminów organizacyjnych, regulaminów wynagradzania i regulaminów pracy oraz innych aktów wymaganych przez przepisy prawa,

  9)    prowadzenie postępowań z zakresu zamówień publicznych, dokonywanie zakupów, towarów i materiałów, koniecznych do funkcjonowania Centrum, placówek i jednostek,

  10)  prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem majątku Centrum, placówek i jednostek,

  11)  prowadzenie i obsługa mieszkań dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem,

  12)  obsługa innych jednostek wspierających rodzinę powierzona przez organ prowadząc Centrum  w tym Placówki Wsparcia Dziennego w Gorzowie Wlkp.

  § 8.  Centrum działa w oparciu o zasady:

         a) praworządności,

          b) podziału uprawnień i obowiązków oraz indywidualnej odpowiedzialności      związanej z wykonywaniem zadań,

          c) służebności wobec społeczności lokalnej,

          d) terminowości załatwiania spraw,

          e) racjonalnego gospodarowania mieniem,

          f) jednoosobowego kierownictwa i służbowego podporządkowania,

          g) planowania pracy i podziału kompetencji,

          h) wzajemnego współdziałania z innymi jednostkami,

           i) kontroli wewnętrznej,

           j) racjonalnego doboru wykwalifikowanej kadry pracownic

  § 9.1. Centrum kieruje Dyrektor, który również kieruje pracą placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek wspierających rodzinę o których mowa w §5 niniejszego Regulaminu.

           2. Podczas nieobecności Dyrektora, zastępuje go pracownik upoważniony przez Dyrektora. Zakres zastępstwa obejmuje zadania i kompetencje Dyrektora  z wyłączeniem                          czynności wymagających upoważnienia Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp., którego pracownik nie posiada.

  § 10.   Centrum zatrudnia pracowników na stanowiskach wymienionych w §12 Regulaminu, którzy wykonują swoje zadania również na potrzeby placówek opiekuńczo-wychowawczych  i innych jednostek o których mowa w §5 niniejszego Regulaminu.

  § 11.   Strukturę organizacyjną Centrum określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

  § 12.   W strukturze organizacyjnej Centrum występują:

         a) Dyrektor

         b) Główny Księgowy

         c) Stanowiska ds. administracyjnych, księgowości i kadr:

            - Pracownicy ds. księgowości

            - Pracownik ds. logistyki

            - Referent-kasjer

            - Pracownik ds. kadr

          d)  Pedagog

          e)  Psycholog

          f) Pracownik socjalny-pedagog

          g) Pielęgniarka

          h) Stanowiska ds. obsługi gospodarczej

            - Kierowca

            - Konserwator.

  § 13.   Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

            1) kierowanie bieżącymi sprawami Centrum, placówek i innych jednostek wymienionych w § 5 Regulaminu,

            2) nadzór nad realizacją zadań ustawowych,

            3) wykonywania uprawnień zwierzchnika służbowego wobec pracowników Centrum, placówek i innych jednostek wymienionych w §5 Regulaminu,

            4) opracowanie projektu budżetu Centrum, placówek i innych jednostek wymienionych w § 5 Regulaminu,

            5) realizacja budżetu Centrum, placówek i innych jednostek wymienionych w § 5 Regulaminu,

            6) wydawanie zarządzeń wewnętrznych,

            7) opracowywanie i przedkładanie Prezydentowi Miasta zmian niniejszego regulaminu,

            8) współpraca z sądem, powiatowymi centrami pomocy rodzinie, ośrodkami pomocy społecznej, ośrodkami adopcyjnymi,

           9) zgłaszanie informacji o przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieciach z uregulowaną sytuacją prawną do ośrodków adopcyjnych w celu poszukiwania dla nich rodzin przysposabiających,

            10) realizacja innych zadań określonych przepisami prawa lub też zleconych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.

  § 14.   Do zadań Głównego Księgowego należy w szczególności :

        1)     wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

        2)     prowadzenie  gospodarki finansowo-księgowej Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednostek , o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu,

        3)     kierowanie pracą księgowości, współdziałanie z poszczególnymi pracownikami w zakresie realizacji budżetu ,

        4)     opracowywanie planów finansowych Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych i innych jednostek , o których mowa w  § 5 Regulaminu,   

        5)     sporządzanie analiz, bilansów potrzeb, sprawozdań z realizacji budżetu oraz bieżąca kontrola i analiza wykonania budżetu,

      6) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowychz planem finansowym oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych,

      7)  opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Centrum dotyczących zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, innych przepisów wewnętrznych dotyczących rachunkowości, nadzoru i kontroli ich realizacji,

       8)  wykonywanie innych zadań określonych przepisami prawa oraz zadań na polecenie lub z upoważnienia Dyrektora.                                                                                                                                               

  § 15.  Do zadań stanowisk ds. administracyjnych, księgowości i kadr w szczególności należy:

      1)     prowadzenie obsługi administracyjnej Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednostek , o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu,

     2)     prowadzenie pełnej obsługi dotyczącej spraw kadrowo-płacowych Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednostek, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, m.in.: 

  a)     prowadzenie akt osobowych pracowników i ich aktualizacja,

  b)     sporządzanie umów o pracę, świadectw pracy  i innych dokumentów  kadrowych,

  c)      prowadzenie ewidencji czasu pracy i urlopów pracowników, 

  d)     prowadzenie spraw z zakresu bhp,

  e)     załatwianie spraw socjalnych pracowników,

  f)      sporządzanie deklaracji rozliczeniowych, podatkowych i ubezpieczeniowych, przekazywanie ich do właściwych terenowo urzędów,

  g)  sporządzanie list płac obejmujących wynagrodzenia dla pracowników, właściwe ich przechowywanie oraz prowadzenie ewidencji narastająco dla poszczególnych pracowników.

  3)     prowadzenie obsługi finansowo – księgowej Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych i jednostek, o których mowa w § 5 niniejszego Regulaminu, m.in.:

  a)    sporządzanie bieżących przelewów,

  b) sprawdzanie formalno – rachunkowe dokumentacji księgowej: poleceń wyjazdów służbowych, rachunków umów zlecenia i umów o dzieło oraz innych dokumentów księgowych,

  c)     prowadzenie obsługi kasowej Centrum, placówek opiekuńczo-wychowawczych 

  i innych jednostek, o których mowa w §5 niniejszego Regulaminu.

   4)     zarządzanie sprawozdawczością GUS i przekazywanie sprawozdań poprzez kanał elektroniczny,

   5)     wykonywanie innych zdań określonych przepisami prawa oraz zadań na polecenie lub z upoważnienia Dyrektora.                                                                                                                  

  § 16.1. Centrum zatrudnia pracowników profesjonalnie przygotowanych do pracy z dzieckiem i rodziną, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie o wspieraniu  rodziny i    systemie pieczy zastępczej, a w szczególności:

           - Pracownika socjalnego-pedagoga,

            - Psychologa,

            - Pedagoga,

            - Pielęgniarkę.

  2. Do zadań pracownika socjalnego-pedagoga należy w szczególności:

  a) praca socjalna,

  b) dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń – rozpoznanie sytuacji rodzinnej dziecka,

  c) udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych dzieciom przebywającym w placówkach i ich rodzinom,

  d)  pomoc osobom będącym w trudnej sytuacji życiowej,  w uzyskaniu poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,

  f) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspakajaniu niezbędnych potrzeb życiowych dzieci i ich rodzin,

  g) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami i instytucjami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych występujących w rodzinach wychowanków placówek,

  h) przygotowywanie wychowanków do samodzielnego życia po opuszczeniu placówki poprzez opracowywanie programu usamodzielniania,

   i) praca z rodziną dziecka,

   j) inicjowanie działań niezbędnych do unormowania sytuacji rodzinnej dziecka i umożliwienie powrotu dziecka do rodziny,

   k) nadzór nad mieszkaniami dla usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i młodocianej matki z dzieckiem,

   l) inne zadania należące do zadań pedagoga.

  3. Do zadań psychologa i pedagoga należy w szczególności:

    a) przygotowanie diagnozy psychofizycznej dziecka,

   b) prowadzenie zajęć specjalistycznych,

    c) sporządzanie kart udziału w zajęciach specjalistycznych,

    d) prowadzenie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego dla rodziców dzieci przebywającymi w placówkach ,                                                                                              

   e) sporządzanie arkuszy badań i obserwacji psychologicznych,

    f) utrzymywanie kontaktu z pedagogami szkolnymi, wychowawcami dzieci, kuratorami sądowymi,                                          

    g) uczestnictwo w posiedzeniach zespołu ds. okresowej oceny sytuacji dziecka,

    h) współpraca z rodziną dziecka, z osobami biorącymi udział w procesie wychowawczym dziecka z  sądem oraz innymi instytucjami.

  4. Do zadań pielęgniarki należy w szczególności:

     a) prace pielęgniarsko - opiekuńcze nad dziećmi przebywającymi w placówkach,

     b) opieka nad młodocianymi matkami, wdrażanie umiejętności opieki nad ichdziećmi,

      c) udział w czynnościach związanych z przyjęciem i wypisaniem dzieci z placówek,

      d) udział w konsultacjach wychowanków  u lekarzy rodzinnych i specjalistów,

      e) udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach,

       f) nadzór nad podawaniem leków zleconych przez lekarza,

      g) wykonywanie zleceń i zabiegów u dzieci chorych,

      h) prowadzenie rehabilitacji zleconej w warunkach domowych.                                

  § 17.  Do zadań stanowisk ds. obsługi gospodarczej należy w szczególności:

          1) wykonywanie na terenie Centrum, placówek i jednostek oraz wewnątrz budynków                  

           drobnych napraw urządzeń elektrycznych, sprzętu sanitarnego, hydraulicznego oraz innego wyposażenia ,

          2) sprzątanie terenu wokół Centrum,  placówek i jednostek,

          3) okresowe konserwowanie ogrodzenia, bram, wszelkiego rodzaju sprzętu,

          4) dokonywanie zakupów materiałów i sprzętu

          5) pomoc przy załadunku i rozładunku towarów,

          6) prowadzenie pojazdów mechanicznych będących na wyposażeniu Centrum,

          7) monitorowanie stanu technicznego tych pojazdów,

          8) sprawowanie nadzoru technicznego nad mieniem Centrum, placówek i jednostek.                                                                                                                                       

  § 18. Centrum prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu uchwalonego przez  Radę Miasta Gorzowa Wlkp. na zasadach określonych przepisami prawa dla jednostek   budżetowych

  § 19. Majątek Centrum i obsługiwanych placówek i jednostek stanowi własność Miasta Gorzowa Wlkp.

  § 20.   Organizacja  i porządek  w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy  i pracowników Centrum określają odrębne regulaminy ustalone  w odpowiednim  trybie przez Dyrektora Centrum.

  § 21.  1. W sprawach porządkowych i organizacyjnych nie ujętych w niniejszym regulaminie Dyrektor  Centrum wydaje zarządzenia.

             2. Dyrektor Centrum podpisuje:

                   a) zarządzenia,

                  b) pisma związane z reprezentowaniem na zewnątrz Centrum, placówek i innych jednostek o których mowa w §5 Regulaminu,

                 c) pisma zawierające oświadczenia woli w zakresie bieżącej działalności Centrum, placówek i innych jednostek o których mowa w § 5 Regulaminu,

                d) decyzje w sprawach kadrowych Centrum, placówek i innych jednostek o których mowa w § 5 Regulaminu,

               e) pełnomocnictwa i upoważnienia do działania w jego imieniu, w tym pisma wyznaczające   osoby uprawnione do podejmowania czynności z zakresu praw Regulaminu a pracy wobec pracowników Centrum, placówek i innych jednostek  o których mowa w § 5 Regulaminu,

                f) plany i sprawozdania,

                g) inne pisma jeżeli ich podpisywanie Dyrektor Centrum zastrzegł dla siebie.

             3. Przelewy i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego oraz dokumenty o charakterze rozliczeniowym stanowiące podstawę do otrzymania lub wydania środków pieniężnych podpisuje Dyrektor i Główny Księgowy Centrum lub osoby przez nie upoważnione.

             4. Informacje z zakresu działalności Centrum, placówek i innych jednostek o których mowa w §5 Regulaminu  udziela Dyrektor Centrum lub upoważniona przez Dyrektora osoba.

  § 22. Skargi i wnioski dotyczące funkcjonowania  Centrum, placówek i innych jednostek o których mowa w § 5 Regulaminu przyjmuje Dyrektor Centrum w każdy poniedziałek  tygodnia, w godzinach od 13.00 do 15.00 .

  § 23. Zmiany Regulaminu organizacyjnego następują w trybie przewidzianym dla jego ustalenia.

  § 24. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustaw wymienionych w § 4 niniejszego Regulaminu. 

   
  ⇑ do góry strony ⇑
  Opublikował: Krzysztof Kaczmarek
  Publikacja dnia: 16.10.2014
  Podpisał: Beata Wykrzykacz
  Dokument z dnia: 16.10.2014
  Dokument oglądany razy: 2168
Miasto Gorzów Wlkp. Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną